Demokratisystem enligt 1954 års regering

Denna text är författad av 1954 år regering:

Det demokratiska systemet måste äga arbetsduglighet för att kunna lösa de nya problem, som samhällsomdaningen för med sig.

Samtidigt utgör en aktiv folklig kontroll över regeringsmakten en förutsättning för att demokratiens jämlikhets- och rättfärdighetsideal skall kunna förverkligas. Detta innebär icke endast att det måste finnas organisatoriska former, som ger människorna möjlighet att göra sitt inflytande gällande. Det fordras också, att de beslutande organen står i en så intensiv och allsidig kontakt med folkopinionen, att medborgarna känner sig delaktiga i de beslut som fattas.
Försummas denna sida av samhällsomdaningen blir följden att människorna känner sig maktlösa inför den samhällsorganisation, som de själva skall styra.

Reflektera kring var vi är nu ca 70 år senare – svaret på det sista stycket?

Över hälften, 59 %, har förlorat framtidstron och tror att barnen får ett sämre samhälle att växa upp i. Läs mer – Novus undersökning  som de själva har initierat.