FAQ - Vanliga frågor

Här fyller vi på

1. UNDRANDE FRÅGOR
... och hur skulle det gå till?!

Det korta svaret …
Du och vi kan påbörja resan i kommande riksdagsval. Bli medlem för att se till att Medborgarresans valsedlar trycks. Ta valsedeln. Saknar du politiska sympatier, vill proteströsta, lämnar du valsedeln okryssad.

… och resan
Frågan är om du vill att ändra på det faktum att våra intjänade skattemedel används villkorslöst enligt ett regelverk som bestäms av våra uppdragstagande politiker? Att du som huvudman inte kan rikta misstroende mot en uppdragstagande politiker – det kan bara andra politiker? Att du inte har möjlighet att ändra detta regelverk etcetera?

Denna osunda relation avslutas genom Medborgarresans valsedel och ett medborgarägt demokratisystem – se systemval. Eller så väljer du en fortsättning genom att ta ett politiskt partis valsedel.

Det långa svaret …
Vi behöver acceptera att vi själva väljer det samhälle vi vill ha. I praktiken delegerar vi detta val till en skara odemokratiskt handplockade partipolitiker som vi sedan förväntas rösta på. Som någon uttryckte: Det är egentligen märkvärdigt att vi ”normala” människor låter oss styras så mycket av ett antal självgoda potentater!

Vi kan vända spelet rätt genom att nästa riksdagsval rösta fram ett medborgarägt demokratisystem – se systemval

För att göra detta behövs en mental resa i tre steg.
1. Utmana din bild av nuläget – se programpunkt Varför. Håller din bild av nuläget? Är den påverkad av massmedia? Är massmedia trogna sitt uppdrag att vara objektiva och granskande – den tredje statsmakten
2. Mod att förändra om nuläget skaver. Om bara lite skav – hur illa måste det bli? Finns alternativ?
3. Vilja att påbörja en ny resa till något önskvärt. Medborgarresan startar enligt programmet.

Om du fastnar i steg 1 är temat ”Vi har det tillräckligt bra – bättre än …”, ”Jag betalar skatt – det är politikernas ansvar”. I steg 2 är temat klagomål, problem, fingerpekande och ansvarsutkrävande – en bekväm roll som kvarstår tills du tar beslut och ansvar att bidra till förändring.

Om du vid steg 3 känner till systemvalet kommer glädjen att med demokratiska medel ge mandat till en demokrati som fungerar på medborgarnas-uppdragsgivarnas villkor. Är inte det självklart – egentligen?

… och resan
Resan för dessa tre steg kan vara lång – mentalt och tidsmässigt. Det svenska folket som kollektiv är på väg, men när är vi där? Hur kan du bidra? Kan pandemin bidra när människornas friheter begränsas?

Steg 1. Vi har vant oss att tänka på Sverige som en utvecklad demokrati – vi har under generation efter generation vaggats in i ett demokratiskt regelverk. Men som är upp och ner. Det är bekvämt att klaga, lyfta problem och utkräva ansvar – du får ju alltid medhåll, vilket känns bra en stund. Tror du att du påverkar din framtid när du klagar – eller när du väljer politiskt parti? Så kallad alternativmedia radar upp problem utan att se en hållbar lösning. Fler av oss medborgare måste ”vakna” för att få ett nytt perspektiv. 

Steg 2. Det är upp till oss att, oberoende av politisk åsikt, upplysa varandra och berätta om Medborgarresan. Vi får ingen hjälp av systemmedia, partipolitikerna, deras styrda ledning i våra myndigheter och andra penningstarka aktörer som blir ännu rikare om dagens system kvarstår. 

Steg 3. Det är obekvämt att rannsaka sig själv. Resan är en inre utveckling, att på djupet förstå vad du vill och ha koll på dina tankar. Att ta ansvar och inte ”smita” och ge din vilja och pengar till en skara politiker. Samhället utvecklas när individerna utvecklas – i en positiv spiral.

... Hur kan ni ha kontakt med DOM?

Demokratisystemet ägs av och berör varje svensk medborgare oberoende dennes personliga livsval och intressen. Fri vilja råder så länge vi inte skadar människor, djur och natur – allt som lever.

Samhällets livskraft bygger på att alla har tillit och vilja att samverka vilket inte tillåter någon uppdelning. Pådrivet av ett demokratisystem som människorna tillsammans ansvarar för.

Visionen är ett öppet och harmoniskt samhälle med välmående och ansvarstagande människor – där demokratin är en förebild genom samverkan för allas bästa.

... Är detta avstämt med statsvetare?

Ja. ”Detta är görbart”. Det är alltså helt upp till oss själva.

Statsvetare ägnar åtskilliga tankar och skrifter åt att definiera demokrati. Alla är överens om att det ytterst är folket självt som avgör hur det ska styras. Så bollen är på folkets planhalva. Ingen kan att säga emot detta faktum.

... Folkstyre och demokrati?

Folkstyre anger att folket ska styra sig själva och demokrati anger hur styrningen utformas. Begreppen överlappar varandra och används ibland synonymt.

Medborgarna som uppdragsgivare vill få ut något av sina pengar ska äga kontrollen över regelverk och villkor – dvs styrning, arbetsformer, insyn och redovisning av pengar och nytta. Nuläget är osunt där uppdragstagarna (partipolitikerna) bestämmer villkoren för att använda medborgarnas skattemedel. Uppdragstagarna kan och gör nu som de vill.

Demokratins grund handlar om hur dessa villkor och regelverk fastställs. Hittills har medborgarna aldrig fått påverka/välja dessa. Vi ingen demokrati, inget folkstyre, utan makthavare som gör som de vill – med våra pengar. 

Politikernas uppdrag inkluderar inte att bestämma villkor och regelverk. När dessa bestäms av medborgarna i ett separat val har vi folkstyre och demokrati.

... Vi har ju representativ demokrati

Ja, tanken i grundlagen är att politikerna/riksdagen ska representera medborgarna för den politik som får mandat öppna val.

Politikernas representerade mandat gäller dock inte att bestämma demokratisystemet.

Grundlagen säger att all offentlig makt utgår från folket. Denna makt kan i praktiken bara utövas genom att folket anger villkoren/regelverket för mandatet – dvs vad som krävs för att få använda skattemedlen för denna representation. Läs vidare under bakgrund i vårt program.

... Vad händer om ni får majoritet?

Vi har då mandat – folket röst – som tydligt säger att de vill ha ett medborgarförvaltat demokratisystem infört. Införandet blir då så enkelt det kan bli eftersom politikerna i varje fall öppet måste erkänna folket röst. 

När en majoritet av medborgarna vill införa ett nytt demokratisystem ska regerande politiker/politiska utskott som motarbetar detta arbete självklart exponeras.

Självklart eftersom varenda folkvald beslutsfattare, varje politiskt parti och myndighetsledning fått uppdraget, att tillsammans med oss, att hjälpa till med införandet.

Politik är att vilja (O Palme). Ja, men folkets vilja – eftersom:

All offentlig makt utgår från folket. 

... Varför ska politikerna godta detta?

Det avgörande är att Medborgarresan kan ta plats i riksdagen med mandat från medborgarna att införa det medborgarägda demokratisystemet. Att i varje kommun säkerställa det kommunala självbestämmandet.

Medborgarresan är därför ett valbart parti i kommande val med medborgarägt demokratisystem som enda agenda – vilket gör att väljarnas politiska val kan kryssas på vår röstsedel. Läs mer om systemvalet.

... Vad händer med dagens politiker?

Denna fråga ansluter till – kan inte politikerna lösa detta? – och det som kan tilläggas är spekulationer. Men vi får de politiker/uppdragstagare vi förtjänar.

De som engagerar sig i de politiska partierna har ofta en önskan att bidra positivt till samhället. De politiker som i det tysta ogillar dagens ”maktordning” och ser sig själva som uppdragstagare och representanter har det svårt. De applåderar sannolikt denna omvälvning.

De som gillar ”maktspel” och hittills haft fria händer har sannolikt svårt att ställa om till ett samspel på medborgarnas och tillika finansiärernas villkor.

Ytterst handlar det om tillit – vilka politiker litar medborgarna på? Misstroendevotum och prickning enligt en etisk uppförandekod blir verklighet. 

... Jag tror inte att detta kommer att fungera!

Om det är en ”känsla” är det så – men läs gärna sista frågan först.

Är det logik? Handlar det om det medborgarägda demokratisystemet eller införandet i sig, ex för att det blir motarbetat av politikerna.

I det första fallet kan vi enas om att vi har olika perspektiv. Vårt perspektiv är att även om den offentliga sektorn är omfattande är principen densamma för varje verksamhet och tjänst. Den som vill få ut något av sina pengar måste äga kontrollen över regelverk villkor, metoder och arbetssätt.

Gäller det införandet:

 • Får vi majoritet i riksdagen är det enkelt – då röstas förändringarna i demokratisystemet igenom.
 • Om vi behöver de politiska partiernas stöd blir det svårt för dem att rösta nej till exempelvis införande av tredjepartsgranskningar eller att de inte ska bestämma sin egna lönevillkor. De vet de att varje partis röster exponeras. De motioner vi lägger fram är ur folkets perspektiv självklara.

Om du fortfarande inte tror det kommer att fungera får du helt enkelt lita på att dagens politikerstyrda demokrati löser de problem du ser. Och att de politiker som är valda vill folkets bästa – de gör som de vill med våra skattemedel.

... Vi har det ju bra i Sverige

Vi har fötts i ett rikt land och har haft fred i över 200 år – och i backspeglarna har det sett bra ut i flera decennier. Men hur ser det ut genom vindrutan?

Försämringarna sker i små steg – men trenden är tydlig. Service i exempelvis sjukvård och trygghet försämras samtidigt som vi får betala för det som en gång ingick ”paketet” – ex läkarbesök och recept. Vi kläms från två håll.

Vi har haft en bra ”fallhöjd” med tak över huvudet, mat, kläder – men hela 15 % av våra pensionärer har en garantipension de inte klarar sig på. Så just de vi vill värna om har redan slagit i botten.

Det bästa tillfället är nu – att innan fler och till slut alla kommer för nära botten.

”Vi har det i varje fall bättre än i landet X” är inte ett mått eller ens relevant. Snarare borde vi vara en förebild för sämre lottade länder/medborgare – ett land som visar vägen till en väl fungerande demokrati som på allvar syftar till ett ökat välmående.

... Innebär inte detta en återgång till demokratin från förr?

Det var inte var bättre förr, men det fanns en förväntan på en högre moral hos de förtroendevalda. Idag kan man höra journalister säga att politikerna är som ”folk är mest” när de fuskat med ex dubbelt boende.

Det är kanske först nu vi är mogna för en medborgarägd demokrati, när vi ser hur det gått sedan 1954 års regering skrev:

Det demokratiska systemet måste äga arbetsduglighet för att kunna lösa de nya problem, som samhällsomdaningen för med sig.

Samtidigt utgör en aktiv folklig kontroll över regeringsmakten en förutsättning för att demokratiens jämlikhets- och rättfärdighetsideal skall kunna förverkligas. Detta innebär icke endast att det måste finnas organisatoriska former, som ger människorna möjlighet att göra sitt inflytande gällande. Det fordras också, att de beslutande organen står i en så intensiv och allsidig kontakt med folkopinionen, att medborgarna känner sig delaktiga i de beslut som fattas.
Försummas denna sida av samhällsomdaningen blir följden att människorna känner sig maktlösa inför den samhällsorganisation, som de själva skall styra.

Detta synsätt har gått förlorat på ett sätt som bara kan ske i en demokrati där politikerna gått och går vilse. Istället för demokrati har de med ett maktfullkomligt tänkande utformat demokratisystemet till sin fördel – givetvis på medborgarnas bekostnad.

Under de 70 år som har passerat är det är många politiker i ansvarig ställning som vänt ryggen åt medborgarna för att istället följa maktens illgärningar. Medborgarna har å sin sida sett genom fingrarna med politikerförakt som resultat.

Det är uppenbart att medborgarnas som ägare måste ta ansvar för utformningen av demokratisystemet – givetvis i samarbete med uppdragstagande partier/politiker.

... Vad får er att tro att ni klarar detta?

Tre delar talar för detta.

Den första delen:

 • Ingen konkurrens om om väljarna. Det är två separata val – demokratisystem och partipolitik.
 • Lösningar bygger på metoder, verktyg och regelverk som är kända, beprövade och fungerar i flertalet branscher inom och utanför Sveriges gränser.
 • Lösningarna är redan från start användbara och effektiva. God försörjning av kompetens av erfarenheter och förbättringar i alla steg från kravställande, utveckling, anpassning och införande i både offentliga och privata verksamheter.
 • Lösningarna är genomförbara utan lagändringar och har stämts av med statsvetare – ”det är görbart”.

Den andra delen handlar om att få medborgarnas mandat i kommande val. Den politikerägda demokratin uppvisar fler och återkommande problem och allt färre stödjer dagens system. Medvetna medmänniskor hjälper till att sprida information och bidra till lösningarna.

Den tredje delen är handlar om att det är vettigt och enligt vår grundlag. Det finns en enkelhet och självklarhet i att folket självt ska avgöra hur det ska styras och vad de vill få ut av sina skattemedel.

All offentlig makt utgår från folket

2. FAKTASÖKANDE FRÅGOR
... Är detta en form av direktdemokrati?

Det blir mer likt andra verksamheter – dvs medborgarna delegerar en mängd beslut till ansvariga partipolitiker enligt ett fastställt regelverk.

Beslutens påverkan på samhället (medborgare, ekonomi, andra effekter) avgör beslutsnivå och beslutsformer. Med ökande samhällspåverkan ökar också kraven på beslutsunderlag och konsekvensanalyser, godkända granskningar, godkännande från berörda parter och intressenter.

Den högsta beslutsinstansen är medborgarna och vid beslut med mycket stor påverkan på samhället kan folkomröstning bli aktuell. Likt högsta ledningen i ett stort företag ges de motsvarande beslutsstöd (business intelligence).

Regelverket för beslutsinstanser och beslutsformer ingår i demokratisystemet som hanteras av det Nationella medborgarkontoret.

... Kan detta införas utan lagändringar?

Ja. Det medborgarägda demokratiska systemet är i enlighet med regeringsformen och grundlagarna. Vi använder dagens valsystem och -regelverk (lite kreativt) för att kunna delta i riksdagsval.

Våra lösningar enligt programmet kan sedan införas utan att ändra några lagar – regelverket som ska följas är det nya. På sikt kan det vara klokt att det nya regelverket i vissa stycken formas till lagar, men det är inte nödvändigt.

... Hur hanteras större upphandlingar? Exempelvis Nya Karolinska Sjukhuset?

Det är här vi säkerställer skattemedlen används på bästa sätt – istället för att i efterhand reagera när skadan är skedd.

Följande delar i det demokratisystemet – regelverket – aktiveras:

 • Alla förändringar fångas i en process som håller koll på varje beslutsnivå – riksdag, kommun, region, EU, FN etc. Från förslag, beslut om nytt ärende, genomförande, införande och avslut.
 • Varje förändring klassificeras utifrån konsekvenser/påverkan på ekonomi och medborgare (i alla sina roller). Med större påverkan ökar kraven på beslutsordning.
 • Förändringar med stor eller mycket stor påverkan kräver fullständiga beslutsunderlag med konsekvensbeskrivningar och alternativ.
  • De blir granskade av tredjeparter utifrån ex ekonomi, finansiering, planer, risker, osäkerhet, kalkyler, faktaunderlag, upphandlingsunderlag, avtal – med interna och externa parter.
  • Brister och åtgärder redovisas öppet.
 • Medborgarkontoret kan initiera granskningar utöver de som regelverket anger – men inte styra eller påverka resultatet.
 • Önskemål om sekretess bedöms i särskild ordning av tredjepart.
 • Intressenter, insyn och beslutsinstanser fastställs inklusive kriterier för godkännande inför varje beslutssteg.
 • Vid beslut med mycket stor påverkan kan medborgarna enligt regelverket komma med i beslutsfattandet som ytterst kan leda till en beslutande folkomröstning.
... Jag är bara intresserad av medborgarna har det bra – är välmående

Vilket också är varför Medborgarresan startade – dess drivkraft och resultat. Ytterst handlar allt om människovärdet. Även för lärare, vårdpersonal, blåljuspersonal med flera som svarar för kärnleveranserna till medborgarna.

Den enkla logiken är att om våra skatter inte leder till ett ökat välmående ska våra politiska och offentliga verksamheter ifrågasättas, och värderas för nya beslut.

För att uppfylla kraven måste vi se till att det demokratisystemet ägs av medborgarna med visionen:

Visionen är ett öppet och harmoniskt samhälle med välmående och ansvarstagande människor – där demokratin är en förebild genom samverkan för allas bästa.

... Har ni någon politisk erfarenhet?

Nej, och även om dessa kompetenser tillkommer så är det inte en politisk fråga. Vi inför en demokratisk plattform som ger stöd för partipolitiker som på allvar vill axla och förstår medborgarnas uppdrag.

... Hur hindra att det Nationella medborgarkontoret bli nya ”makthavare”?
 • Uppgiften är att förvalta det demokratiska systemet som Medborgarresan infört. Förändringar i systemet sker genom nya systemval enligt ett regelverk – ett regelverk som bara kan förändras genom systemval.
 • Dagens partipolitiker granskar varandra och styr de granskningar som utförs av oberoende granskare. Nu införs regelrätta tredjepartsgranskningar. Tredjeparter beslutar själva vilka granskningar som ska genomföras, hur de genomförs, vad som tas upp och redovisas. Detta gäller även granskning av det Nationella medborgarkontoret. Brister och åtgärder redovisas öppet.
 • Det Nationella medborgarkontoret kan beställa en granskning – men inte styra eller påverka granskningarnas genomförande och resultat.
... Ni säger att ni inte har några politiska ambitioner – det är ju ett parti?

All sakpolitik sköts som vanligt av partipolitikerna – men på demokratisk plattform som är medborgarägd. Vi fokuserar enbart på införandet av detta medborgarägda demokratisystem.

Medborgarresan kan ses som ett införande av en första version av en medborgarägd demokratilösning. Men för att få riksdagsmandat behöver det anta formen av ett parti.

När införandet är klart överlämnas resultatet till förvaltning hos det Nationella medborgarkontoret – och partiet Medborgarresan avslutas.

... Hur vet jag att min politiska röst görs hörd i riksdagen?

Det politiska mandatet på Medborgarresans valsedel ges av väljarnas ikryssade partiers personval/stödröstare. Därefter gör oberoende parter följande:

Valmyndigheten redovisar antalet och andelen ikryssade röster för varje vald person – dvs personval som görs.

Valmyndighetens redovisning visar därmed andelen ikryssade personvalsröster för varje partis stödröstare. Denna andel är densamma som andelen av Medborgarresans ledamöter som ska votera enligt varje partilinje.

Detta innebär också att andelen valsedlar med blankröster (utan ikryssad stödröstare för parti) också kommer att framgå. Denna andel är densamma som andelen av Medborgarresans ledamöter som inte voterar i någon politisk fråga. Med andra ord visas andelen politiska blankröstare i riksdagen som valt Medborgarresans valsedel.

Riksdagen redovisar hur Medborgarresans ledamöter voterar/röstar i riksdagen. Vid votering i politiska frågor ska andelen vara lika med valmyndighetens redovisning för respektive parti.

Vid votering i demokratiska system frågor röstar förstås Medborgarresans samtliga ledamötet för ett genomförande.

Läs mer – Systemvalet.

... Hur påverkas de politiska partierna?
Under införandet

Det så kallade partistödet som de politiska partierna tilldelat sig själva (totalt närmare 1 500 miljoner per år) får Medborgarresan del av enligt mandat och regelverk. Se beräkning av mandat för Systemvalet.

Spekulationer:

Blankröster blir synliga – dvs om inget politiskt parti kryssats i på Medborgarresans valsedel kommer motsvarande antal ledamöter att lägga ner sin röst i politiska frågor. Kan påverka andelen blankröster som ofta ligger på 1-2 %.

Det som kallas ”proteströster” kan handla om missnöje med det demokratiska systemet. Det kan innebära att dessa röster landar på Medborgarresan och systemförändring med en mer ”ärlig” politisk röstning snarare än taktisk.

Påverkan efter införandeperioden

Riksdagsvalet återgår till sedvanlig röstning på politiska partier. Den medborgarägda demokratin är realiserad och därmed styrs de politiska partierna av detta regelverk. Medborgarresan avslutas.

3. FINNS LIKNELSER?
... Den svarta lådan

Tänk dig en svart låda. På ena sidan stoppar du och alla andra in skattepengar – på andra sidan kommer grovt överenskomna välfärdstjänster som trygghet, vård, skola, äldreomsorg, infrastruktur e t c.

Högst upp på lådan skymtar åtta partiledare som kallas för makthavare – eller sju, för en som är på väg upp verkar hela tiden puttas ner. Lådan är stor för att rymma 750 myndigheter, verk, kommuner, domstolar e t c. Människorna har det i huvudsak bra medan den svarta lådan nästan omärkligt blir lite större varje år.

Men du märker att det som kommer ut ur lådan blir tunnare samtidigt som du fyller på med nya avgifter exempelvis när du söker vård. Du ser varken vad du betalar totalt eller hur pengarna används. Du får inte svar på varför pengarna räcker till allt mindre? Vad du får ut av pengarna?

Protester och synpunkter bemöts med svaret ”välj en annan makthavare om du inte är nöjd”.

När du prövat snart sagt alla inser du att det inte är någon större skillnad. Makthavarna pratar lite olika om avgifter och förbättringar som behövs – men det är bara prat och resultatet är detsamma.

Och lådan förblir svart. Du kan inte se vad som händer i lådan – bara att det fortsätter att komma ut allt mindre trots att mer pengar skottas in.

Du får ständigt höra att Sveriges låda är bra och bättre jämfört med andra länders. Att många inte ens får välja makthavare – en rättighet vi inte får ta för given.

Allt fler börjar ändå bli missnöjda och det är tydligt alltfler pensionärer inte ens klarar sitt uppehälle. Några lösningar verkar inte finnas, så det stannar vid samtal runt mat- och fikabord.

Fyra år passerar och nytt val av makthavare närmar sig. Nu får du höra om en helt ny låda. En transparent. En som inte finns i något annat land.

Att vi kan välta lådan så att makthavarna hamnar på samma nivå som oss medborgare – de är uppdragstagare som blivit makthavare för att vi medborgare inte har satt ner foten. 
Att vi är huvudman som finansierar uppdragstagarna för att leverera tjänster som ökar välmåendet. Att vi som huvudman och uppdraggivare ska ange regelverket för kontraktera och styra uppdrag, uppföljning och ansvar – och hur pengarna ska användas och redovisas.

Frågan är nu vad ditt sunda förnuft säger dig? Är den transparenta lådan utan makthavare vettigare än den svarta lådan du är van vid? Du kan fortfarande välja den uppdragstagare du vill – men som nu får verka inom den transparenta lådan.

Svaret är kanske självklart. Men ofta inleds förändringar med motstånd. Blir det verkligen bättre med det nya? Så illa är det väl inte idag ändå? Men trenden ser inte kul ut? Vilka är riskerna med att inte göra något eller rösta för något nytt?

Om du fortfarande tvekar kan du fundera på varför? Se även den sista frågan.

... Bilverkstaden

Om politikerna fortsätter att styra demokratin är det som att avtala om service av bilen där verkstadens mekaniker bestämmer den summa de tar varje månad av varje bilägare (bortse från verkliga erfarenheter).

Allt är bra tills din bil fungerar allt sämre trots ständiga löften om förbättringar. Din bil är inte så gammal men omkring dig du ser allt fler äldre bilar som knappast går alls. Dessutom har mekanikerna lagt till en avgift när du lämnar in bilen. Som alla nya avgifter höjs den då och då. Du har ingen koll på vad servicen kostar totalt eller varför servicenivån blir sämre.

När du har synpunkter är svaret att ”välj en annan mekaniker om du inte är nöjd”. När du prövat snart sagt alla mekaniker några gånger inser du att det inte är någon större skillnad. Och dina synpunkter kvarstår.

Du inser att detta måste lyftas till ledningsnivån. Men döm om din förvåning när du ser att mekanikerna också är verkstadsledning. Det tar stopp. Du kan bara fortsätta att välja bland mekanikerna – vilket de har bestämt.

Du får ständigt höra att Sveriges verkstad är bra och bättre jämfört med andra länder. Att många inte ens får välja mekaniker – en rättighet vi inte får ta för given.

Och så går fyra år till och ett mekanikerval närmar sig. Nu får du höra om en helt ny verkstad. En bilägarstyrd. En som inte finns i något annat land.

Där mekanikern har ett avtalat ansvar som uppdragstagare och deras löften om servicenivå blir en del i avtalet. Där du som uppdragsgivare ser servicenivån som utförs för dina pengar plus mekanikernas egna och annan overhead. Där uppdragsgivarna samordnar sina synpunkter och samråder med sina uppdragstagare om förbättringar.

Frågan är nu vad ditt sunda förnuft säger dig? Är den bilägarstyrda verkstaden vettigare än den mekanikerstyrda du är van vid? Du kan fortfarande välja mekaniker.

Svaret kanske är självklart men trots det kan beslutet kännas, tja … obekvämt. Se sista frågan.

4. ALTERNATIVA VÄGAR
... Varför börjar ni inte på en kommun för att pröva konceptet?

Det är först på den nationella nivån som ett nytt demokratiskt system kan införas. Det demokratiska regelverket påverkar de statliga myndigheternas roll och åtagande och några blir helt fristående från riksdag och regering – en regelrätt tredjepart. De politiska partierna i riksdagen är en motpart som uppdragstagare.

Fördelen är att systemets lösningar även täcker den regionala och kommunala nivån.

... Varför är det inte redan så här?

Vi har aldrig tidigare skilt på politik och demokrati. Och så länge vi inte gör det behåller de politiska parterna sin kontroll på det demokratiska regelverket – vilket görs tydligt med ordet demokratipolitik.

Du måste alltså fråga de politiska partierna om varför de inte har genomfört punkterna i Medborgarresans program. Under Almedalsveckan menade en politiker är de redan är på väg åt detta håll. Vårt svar – bra, då kan vi samarbeta. 

Fråga också: På vilket sätt fick de politiska partierna medborgarnas mandat att bestämma utformningen av det demokratiska regelverket?

... Demokrati är väl en politisk fråga?

Den representativa demokratin vi har avser politiken vi också röstar på.

Att skilja på demokrati (form) och politik (innehåll) är nyckeln till att synliggöra demokratin och frågan om vem som ska styra denna.

Politik och politiska frågor är politikernas ansvar enligt medborgarnas val som sedan realiseras på ett medborgarägt demokratisystem. Utformningen av det demokratisystemet sker i ett systemval vilket också ska väljas av medborgarna.

Den pågående politikerägda demokratin har lett till att politikerna använder våra skattemedel fritt – utan några som helst villkor. De har stiftat lagar som gör att de inte har personligt ansvar och har inget ansvar för samhällstjänsternas servicenivå, effektivitet och nytta. Vi har ett systemfel i demokratin.

... Kan inte politikerna lösa detta?

Ytterst är detta en medborgarfråga eftersom det är folket självt som avgör hur det ska styras – och bestämma vad de vill få ut av skattemedlen. Att fortsätta delegera detta till samma gruppering som använder våra skattemedel utan villkor/krav är osunt – för alla parter.

Vi har inte hört politiker uttrycka något liknande. En del säger att de är uppdragstagare och har fått ett förtroende. I så fall applåderar de en medborgarägd demokrati – om än i det tysta.

Som invald partipolitiker avtalas lojaliteten med partiledningen där partierna själva anser att demokrati innebär överenskommelser mellan partierna.

Lite parentetiskt lämnar några politiken och skriver ner sina reflektioner. Exempelvis ”Knapptryckarkompaniet” som skrevs efter åtta år i Sveriges riksdag.

5. DEN SISTA FRÅGAN
... En medborgarägd demokrati känns rätt – ändå tvekar jag
Att lita på andra – hur mycket ska du delegera?

Du och vi tillsammans har lagt en väldigt stor del av vårt ekonomiska liv i några få partipolitikers vård – att med fria händer hantera över 70 % av våra livsinkomster.

Vi föds alla in i detta system – vi har inte valt det. Men du kan nu eller senare besluta att förändra det om du inte vill att våra barn och barnbarn också ska födas in det.

Det ansvar vi ålagt partipolitikerna kräver perfekta människor. Och vem kan någonsin ens på skämt beskyllas för att vara perfekt?

Medborgarna måste tillsammans helt enkelt förbättra styrningen av dessa enorma resurser som tillförs politiska och offentliga verksamheter – för allas skull. Vi vet att absolut makt absolut korrumperar vilket kan förstöra hela samhällen.

Medborgarresans program visar på massiva erfarenheter, strukturer och metoder för hur detta kan göras på ett sunt och balanserat sätt.

Självklart är förändringen inte enkel, men Sverige har kommit en lång väg sedan kungamakten för långt över 100 år sedan kom till vägs ände och under fredliga former delades upp i en politisk och ekonomisk maktsfär. Mellan dessa sfärer finns en oreglerad gråzon med exempelvis lobbyverksamhet som medborgarna därför hålls ovetande om.

Det är hög tid för nästa steg som också är ett första steg på resan som kallas Medborgarresan.

Jag vet vad jag har …

… och därför ett motiv att vara kvar. Om nuläget uppfattas som negativt skapas förändringstryck om det och är det uselt/smärtsamt finns flyktkänslor. Men om det är neutralt eller om du oreflekterat har fullt upp i din vardag är intresset lågt.

Hur ser du på nuläget? Har vi en fungerande demokrati? Hur ser trenden ut – bli det bättre för varje år?

Om du finner visionen och idén med en resa attraktiv blir du intresserad. Men intresset falnar om riskerna du ser är stora eller är okända.

Riskerna behöver upp på bordet och hantera båda alternativen:

 1. Vara kvar. Vilka risker ser du på säg 10 års sikt? Vilka är trenderna? Hur kommer den politikerstyrda demokratin fortsätta att utvecklas?
 2. Förändra. Risker och utveckling med med en införd medborgarstyrd demokrati? Ställ frågor. Ta reda på mer. I slutändan är det ditt eget förnuft och beslut som avgör – men ta gärna del av de riskerna som finns nedan. 

Faktum är att allt förändras konstant, både inom och omkring dig. Anpassningen till denna förändring kan tas i små eller stora steg. Ju längre du/vi tvekar desto större blir stegen och omvälvningen. Vare sig du väljer att drabbas av eller påverka förändringen är livet mycket av ett äventyr där offerrollen kanske är bekväm men knappast upplivande.

Överge något jag trott på …

… innebär ofta känslor – från vrede, besvikelse och rädsla till ” världen rasar”.

Vrede är ofta ett första steg på vägen till förändring när du väl släpper den.

Besvikelsen kan handla om att du inte sett/accepterat det som pågått. Eller besvikelse på dem du valt att lita på. Förlåt dig själv och/eller de du litat på, det frigör och låter dig se framåt – och släppa backspeglarna.

Rädsla drivs av oro. I ett försök att vara rationell – läs om de risker vi ser. Fyll på med de du ser och se efter om de bemöts i en medborgarstyrd demokrati.

Om din värld rasar är det mentala motståndet stort. Argument fungerar inte. Det kräver en process som tar sin tid och följer ett mönster: Efter att du blivit medveten följer förståelse –> acceptans –> att pröva för att till sist börja använda och förespråka.

Vilka risker finns – ingen har gjort detta tidigare

Eftersom denna förändring aldrig har gjorts i något land är resan lite av ett äventyr.

Det är svårt att bryta paradigm när man är först ut, men lösningarna är egentligen självklara bara man är intresserad nog att ta sig över ”tröskeln” till det nya rummet. Sedan blir det obegripligt att vi inte gått in tidigare.

Vi ser inga risker när väl den medborgarstyrda demokratin är på plats. Etablerade metoder och verktyg används liksom tydliga roller och ansvar där resultaten följs upp.

Det är en första version som kommer att förbättras – och en öppen process med kontinuerliga förbättringar finns med från start.

Riskerna finns istället under själva införandet. Glädjen under införandet riskerar att saboteras av maktkamp och maktspel som kan skräpa ner och försinka vägen till en medborgarstyrd demokrati. Det är en omvälvning som utmanar starka krafter som vant sig vid att styra och agera som de vill.

Det mandat politikerna/partierna får och använder via allmänna val begränsas till politiska frågor på en medborgarstyrd demokratisk plattform vilket utmanar den politiska maktsfären. Därpå kommer även den ekonomiska maktsfären att påverkas.

Ingen kan förutse alla reaktioner och utspel – men de kommer att redovisas till väljarna som beslutsunderlag till kommande val. Det är bara en tidsfråga innan det medborgarstyrda demokratiska systemet är på plats. Uthållighet och tålamod kommer utan tvivel att behövas.

Vad säger ”experterna”?

Lösningarna är genomförbara utan lagändringar och har stämts av med statsvetare: ”Detta är görbart”.

Statsvetare har formulerat åtskilligt kring demokrati – men de verkar enas om att det ytterst är folket självt som avgör hur det ska styras.

För enkelt för att vara …

I efterhand är alla goda idéer självklara. Och det finns ett ordstäv ”det som är rätt ska gå lätt”. Det enkla är ofta det självklara. Vad är det som talar emot?

Att det obehagligt med stora förändringar ingår. Satsa på det du tror på – med hjärtat och hjärnans båda halvor.

Det finns risk att att själva införandet inte går lätt även om lösningen är rätt. Det sista maktspelet innan vi kommer igång med samspelet. Vi vill med alla medel undvika konfrontation och fokusera på målet.

Ordspråket säger att målet helgar medlen. Men visst och vist är det tvärtom: Att medlen måste vara i linje med det som ska uppnås – vilket upprepas:

Visionen är ett öppet och harmoniskt samhälle med välmående och ansvarstagande människor – där demokratin är en förebild genom samverkan för allas bästa.

Detta är den sista och kanske avgörande frågan.

Vi fungerar alla utifrån mönstret tanke –> känsla –> handling. Tankar som inte är medvetna, utan omedvetna, märks som oförklarliga känslor. Det är klurigt – hoppeligen bidrar denna fråga till att skingra dimman och göra dem medvetna.

Kontakta oss

 • Jag medger att personuppgifter får användas för att förmedla information från föreningen som är relevant med föreningens ändamål. Personuppgifter tas bort när medlemskap enligt föreningens stadgar upphör (se stadgar).