Om oss

Världens medborgare är splittrade och verkar maktlösa när demokratins verktyg, partivalen, bara medför nya politiska makthavare utan personligt ansvar. Protester mellan valen har ingen påverkan.

En förstudie gav dock både hopp och lösningar – med start i Sverige.

Bakgrund

Sedan år 2016 samverkar en öppen gruppering samhällsintresserade medborgare kring behovet av en verklig demokrati med fokus på människornas välmående.

Demokratierna världen över styrs i nuläget av POL-itiska partier baserat på fria val som de själva regisserar och orkestrerar – med medborgarnas pengar. Efter dessa val återgår de till sina slutna maktstrukturer där varje beslut kallas för demokratiskt medan medborgarna styrs genom opinionsbildning. 

Så länge partierna äger systemet är demokratin en teater med deras internt utvalda medietränade partipolitiker i huvudrollerna – som makthavare. Samhällskontraktet är en del av denna teater och är inte verkligt. Spelet förutsätter medborgarna som betalande åskådare där partival ur ett systemperspektiv saknar betydelse. 

Pengar är en form av makt. Fråga ägarna av vilket företag som helst. De äger och förvaltar med självklarhet kontrollapparaten som säkerställer att de kan besluta om och följa upp varje satsning.

Partiernas/politikernas makt kommer från medborgarnas pengar/skattemedel – de satsar/riskerar inga egna pengar. Medborgarna har i generationer låtit sig vaggas in sig i denna uppochner vända värld där de i god tro ger bort sin makt. Partipolitikerna använder makten genom, att utan insyn i beslutsunderlag, bestämma över mänskligheten, vilket blivit tydligt med alla åtgärder kring ett corona-virus. 

Varje människa föds dock med en fri vilja – makten över sitt eget liv och livsval så länge inget annat liv skadas. I praktiken för människorna över denna makt till partipolitikerna genom att villkorslöst betala in olika skatter som i Sverige summeras till närmare 75% av livsinkomsten.  

Det krävs upplysning, nya perspektiv och mod att förändra – att se det galna i att medborgarna utan villkor och krav lägger sin fria vilja med lejonparten av sina intjänade pengar i händerna på en liten grupp partier och deras egna handplockade förtroendevalda. 

Istället för medborgarnas välmående har partiledningarna använt en stor del av pengarna för att säkerställa lojalitet medan de långsiktigt byggt på en heltäckande maktstruktur som inbegriper både offentliga och privata verksamheter. De har alla svikit förtroendet.

Vi behöver inte diskutera välmåendet som livsinkomsten borde ha skapat och jämföra med nuläget. Vi behöver däremot sätta stopp för nulägets galna ordning. Vi behöver skapa ett regelverk och nyläge som säkerställer att fokus är medborgarnas välmående som förbättras av varje offentligt använd peng.

Se klippen: Använder du din fria vilja? och Varför vi själva ska kontroll över våra svenska kronor.

Förstudien

Förstudien visar tydligt att förändringen måste initieras och drivas av medborgarna själva. Den visar att vi har allvarliga systemfel – se exempelvis avsnittet ”Etik, moral och korruption inom demokratin”.

Förstudien visade också att klagomål och motstånd inte bara är dömt att misslyckas – systemet stärks av att fokus läggs på och inom det system som de politiska partierna äger och kontrollerar. Yrkespolitiker kommer och går men systemet består.

Fokus behöver läggas på att ersätta systemet för att kunna inleda en önskad samhällsepok.

Systemfelet kan bara lösas när vi lämnar ”sandlådan” och överger varje form av personangrepp. Att vi slutar konkurrera och börjar samarbeta för allas bästa. Vi stänger helt enkelt dörren till det som varit.

Det som behövs är klar sikt och klara tankar för att genomföra förändringen och använda det vi lärt oss. Vad vill vi ha istället? Visionen? Hur kommer vi dit? Hur säkerställs att det nya både förvaltas och förbättras?

Sverige kan med sin välutbildade och strävsamma befolkning bli ett föregångsland för en smidig och fredlig väg till en rättvänd värld. Tiden är mogen i detta NU. 

Ersatt demokratisystem

Förändringen börjar med att skilja på demokratins regelverk och innehållet. När demokratifrågorna skiljs från sakfrågorna inses att medborgarna ska äga demokratins regelverk – demokratisystemet. Självklart? Ja, eftersom medborgarna är huvudman

 • för de offentliga tjänster de väljer och betalar för
 • för alla som getts ansvar för att leverera dessa tjänster.

Demokratifrågor handlar om ordning och reda utan ”ismer”. Skattmedlen används för uppdraget att leverera offentliga tjänster enligt prioritet och mandat i demokratiska val. Inget annat och enligt medborgarnas valda och förvaltade demokratisystem

Bytet av demokratisystem sker med demokratiska medel – i riksdagsval väljs demokratisystem – och i förlängningen offentliga tjänster. Yrkespolitik ersätts med leveransansvar för varje vald tjänst – lokal och nationell.

Eftersom detta kan göras med dagens valsystem finns tillgängliga öppningar för en epok med ett medborgarägt demokratisystem som förvaltas av medborgarna. Läs mer om systemvalet.

Citizenwell och Medborgarresan

En första version av ett medborgarägt och -förvaltat demokratisystem utvecklades med sikte på Sverige. Resultatet finns i Citizenwell.se

Medborgarresan är ett registrerat valbart riksdagsparti hos Valmyndigheten med demokratisystemets ägarskap som enda valfråga. 

Citizenwell inför Medborgarresan i Sverige

 • kommunicerar demokratiska lösningar för ett förändrat ägarskap av demokratisystemet – med fakta kring varför detta behövs
 • stödjer viljan för förändring
 • utvecklar det medborgarägda demokratikonceptet i samarbete med engagerade medborgare
 • sprider erfarenheterna till alla demokratier med fria val.

Förändring börjar ofta med ett NEJ. Det behövs upplysning och fakta om nuläget – beskrivning av problem och brister. Dessa beskrivs här och på många så kallade alternativa media. 

För att undvika uppgivenhet och frustration behövs också fakta om nyläget och det vi kan uppnå. Vi lämnar offerrollens ihopsamlade av problem och fokuserar istället på det vi önskar. Se klippet: Använd folkets makt 

I den stund vi börjar vilja och tänka på att ersätta demokratisystemet startar Medborgarresan – där välmåendet för människor och allt liv är i fokus. För allas bästa.

Medborgarägt demokratisystem – principer

Den svenska grundlagens portalparagraf anger att all offentlig makt utgår från folket. För att i praktiken kunna utöva sin offentliga makt måste medborgarna bevisligen äga demokratisystemet.

Maktdelning enligt SOU 1999:76 förutsätter likaså att systemet kontrolleras av medborgarna:

Medborgarna är den politiska maktens legitima rot … [politikerna] ska regelbundet tvingas redovisa sitt fögderi för medborgarna, utsättas för deras granskning och dom.

Människornas tillit för varandra och engagemang för samhället avgör dess livskraft. Det uppnås när samhällets olika delar fungerar enligt förväntan, är transparent utan sekretess, i en helhet – pådrivet av demokratisystemet. 

Demokratisystemet ska hantera visioner, offentliga tjänster, roller/ansvar med mandat som matchar ansvaret, mätning av resultat/välmående, information, förbättringar som införs med kompletta och granskade beslutsunderlag där den högsta beslutsnivån är medborgarna.

Samhällskontraktets ena sida handlar om det personliga ansvaret för medborgarnas valda och avtalade offentliga tjänster. Den andra sidan är varje medborgares personliga och avtalade ansvar att betala för dessa tjänster genom skatt och/eller samhällstjänst.

Vi ser ett behov av ett nytt kunskapsområde för demokratiutveckling.

Visionen

Vår vision är ett öppet och harmoniskt samhälle med välmående och ansvarstagande människor där demokratin är en förebild genom samverkan för allas bästa.

Mål:

 1. Medborgarna är ansvariga ägare av demokratisystemet och uppdragsgivare (Fundament).
 2. Politiker med smarta samhällslösningar är ansvariga uppdragstagare för offentliga tjänster (Effekt).
 3. Ökat mätbart välmående för utförda offentliga tjänster (Effekt).
 4. Radikalt bättre samhällsekonomi och privatekonomi (Effekt).
 5. Medborgarnas bästa i fokus (Effekt).

Visionen styr införandet. Uttrycket ”Målet helgar medlen” är uppochner – i en rättvänd värld är medlen i linje med det som ska uppnås. Fredliga medel krävs när målet/visionen är fred. 

Lösningarna

Lösningarna bygger på internationellt kända och beprövade arbetssätt, metoder, verktyg – men nu anpassade till den politiska och offentliga ”branschen”. De är påtagligt effektiva med god försörjning av erfarenheter och kompetens för fortsatta förbättringar.

De är anpassade för att fungera med medborgare som uppdragsgivare och tjänsteansvariga/politiker som uppdragstagare med leveransansvar inom avtalade tjänster. Uppdragsgivarna har koll på att de tjänsteansvariga inom trygghet, vård, skola, omsorg, infrastruktur använder skattemedlen som avsetts och ger förväntat värde.

Värdet, den nedersta raden, är medborgarnas/huvudmännens ökade välmående. För att förverkliga detta måste värdet mätas och styra förbättringar. Vad annars är den offentliga verksamhetens idé och kärna?

Vår uppochnervända värld vänds rätt. Exempel:

 1. Medborgarna är finansiär och makthavare som i öppna val beslutar om tjänster som ska genomföras i offentlig regi. Villkor och servicenivåer avtalas med uppdragstagande ansvarig/politiker.
 2. I centrum är personalen som utför kärnleveranserna och skapar den offentliga sektorns värde i mötet med medborgarna. Deras behov fångas och ges högsta prioritet och resurser. Ledningen och kompetenserna runt dem servar dem – inte tvärtom.
 3. Uppföljningen är utåtriktad och vågrät i leveranskedjan. Fokus är servicenivå till mottagarna/medborgarna och det värde som uppstår. Uppföljningen är en del av leveransens förbättringsverksamhet istället för att vara en administrativ belastning och vertikalt riktad till ledningen.
 4. Medborgarna är högsta beslutsinstans för beslut med mycket stor påverkan. Likt högsta ledningen i stora företag ges de motsvarande beslutsstöd (business intelligence). Beslut som de ansvariga uppdragstagarna har att följa. 

Lösningen med två val i samma möjliggör för medborgarna att ge ett mandat för Medborgarresan samtidigt som de politiska partierna kan ges mandat för sitt politiska innehåll. Upptäck systemvalet.
Läs gärna dessa två sidor om dagens valsystem – en av komponenterna i det politikerägda demokratisystemet.

Genomförandet

Citizenwell kommunicerar demokratilösningar och tillhandahåller en öppen samverkansplattform inför aktivering av Medborgarresan. Namnet Medborgarresan syftar på en förändring som har medborgarens behov i fokus.

Det valbara partiet Medborgarresan ansvarar för införande av ett medborgarägt demokratisystem och aktiveras så snart intresset är tillräckligt stort. Införandet genomförs enligt riksdagens beslutsprocess utifrån erhållet mandat.

Organisation
Administration och organisation är slimmad. Sedvanlig uppbyggnad av politiskt parti behövs inte – dvs partiledare med nationell, regional och lokal politisk ledning och organisation med valprogram.

Fokus är medverkan och samverkan med enheter och medborgare som på riktigt vill allas bästa och verka för sund förändring. Ett demokratisystem är ett gemensamt intresse fritt från politik/sakfrågor. 

En ideell förening med samma namn (Medborgarresan) finns för att möta formalia för medverkan i riksdagsval. Medverkan i region-/kommunval är möjlig och kan behövas för att stärka kraften i införandet av demokratisystemet.

Föreningen är uppdragsgivare och administratör. Uppdragsbeskrivningen är formulerad i föreningens stadgar.

När införandet av det medborgarägda demokratisystemet är genomfört

 • överlämnas resultatet till förvaltning och förbättringar till det Nationella medborgarkontoret som då är en del av statsförvaltningen.
 • avslutas Medborgarresan och den ideella föreningen.

Erfarenheterna återanvänds inom Citizenwell som stöd för införande i andra länder med fria demokratiska val. Logotypen är sammanhållande.

Idébärare
Kent Lagerquist. Mejl: kent.lagerquist(at)hiteach.se
Bengt Karlberg. Mejl: bengt_karlberg(at)hotmail.com

Etik

Vår etik genomsyrar arbetssätt, lösningar och synen på människorna och samhället.

Målet styr arbetet
Arbetet är lösningsorienterat och inriktat på allas bästa. Resultatet är i fokus vilket förutsätter integritet och prestigelöshet hos varje projektdeltagare. Politisk positionering tillåts inte. Utifrån egen integritet respekterar vi varandra – utan all form av dömande – både inom och utanför ”projektet”. Allas insatser behövs och värderas lika.

Målet är människornas välmående
Människovärdet är i centrum. Målet är att öka välmåendet genom det värde de offentliga tjänster skapar kring grundtrygghet, hälsa, arbetsliv och utbildning. Medborgarnas hårt inarbetade skattekronor ska användas effektivt och därför ingår lösningar för att mäta välmåendet.

Likhetsprinciper
Vi vill se ett medmänskligt samhälle med likhetsprinciper och ett människovärde som speglas i grundlagen. Därför är det av vikt att grundlagar utvecklas, vårdas och efterlevs av såväl medborgare, politiker som myndigheter.

Kontakta oss

 • Jag medger att personuppgifter får användas för att förmedla information från föreningen som är relevant med föreningens ändamål. Personuppgifter tas bort när medlemskap enligt föreningens stadgar upphör (se stadgar).